Dotacja na sprzęt od WFOŚiGW

Z radością informujemy, iż otrzymaliśmy dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pt. „Zakup spodni pilarza, woderów, zabezpieczenia przed uruchomieniem poduszki AIRBAG, butów specjalnych strażackich oraz rękawic specjalnych”.

Koszt kwalifikowany zadania to 13 468,61 zł, w tym 12 468,61 zł czyli 92,59% stanowi dotacja WFOŚiGW w Gdańsku.

W ramach zadania udało nam się pozyskać specjalistyczny sprzęt ratowniczy, tj:

  • buty wodery do pracy w wodzie – 4 pary
  • spodnie pilarza do bezpiecznej pracy pilarką przy wiatrołomach – 2 komplety
  • zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki powietrznej do pracy przy wypadkach komunikacyjnych – 1 szt.
  • buty specjalne strażackie do akcji ratowniczo-gaśniczych – 6 par
  • rękawice specjalne do akcji ratowniczo-gaśniczych – 10 par

W ramach efektu ekologicznego liczba osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa dla zadania wynosi 460 000 osób (miasto Gdańsk).

Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

www.wfos.gdansk.pl

Dodaj komentarz

NOWY MAN TGM 4×4 BB – GBA 3/24 w OSP GDAŃSK-SOBIESZEWO

Ochotnicza Straż Pożarna Gdańsk-Sobieszewo po wielu latach starań wzbogaciła się o nowy Średni Samochód Ratowniczo-Gaśniczy – MAN TGM 18.320 4×4

Zadanie pod nazwą „ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO”.
Środki finansowe zostały przyznane w ramach
Programu Priorytetowego pn.
„OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH”

Zakup został sfinansowany z następujących środków:

1..DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA
(KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ)
Nr umowy 2335/11010601/2019 z dnia 5/07/2019r.
200.000,00 zł.

2. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY
(GMINA MIASTA GDAŃSKA)
Nr umowy WBiZK/38/2019 z dnia 13/09/2019r.
532.980,00 zł.

3. DOTACJI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
ze środków własnych oraz środków udostępnionych przez
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w ramach Programu Priorytetowego
„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.
Nr umowy WFOŚ/D/297A/1989/2019 z dnia 31/07/2019r.
160.000,00 zł.

ŁĄCZNY KOSZT POJAZDU: 892.980,00 zł.

Nadmieniamy, że zgodnie z wytycznymi realizowanego programu został osiągnięty wymagany cel proekologiczny, którym objęci zostali mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej jak również Miasta Gdańska. Samochód zapewnia nam realizację ochrony mieszkańców innej niż podjęte działania p.powodziowe czyli skuteczniejsze prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i zwalczanie zagrożeń związanych z zagrożeniem środowiska naturalnego Miasta Gdańska. na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska.
Zakupiony z ww. środków pojazd jest samochodem nowoczesnym o niskim poziomie emisji spalin EURO VI. Zastąpił on wyeksploatowany samochód GBAM – STAR P244L.

 


LOGOTYPY WFOŚiGW oraz NFOŚiGW:

NALEPKI PODMIOTÓW FINANSUJĄCYCH PROJEKT
ZGODNIE Z UMOWĄ:
Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

Triumf w Biegu na Szczyt!

Kolejny sukces sportowy!

Nasza żeńska reprezentacja w osobach dh Lidii Wenty i dh Ani Dreslerskiej zdobyły I miejsce w kategorii strażacy-kobiety w prestiżowej imprezie biegowej „BIEG NA SZCZYT RONDO 1”.

W drodze na szczyt warszawskiego wieżowca dziewczyny w pełnym umundurowaniu bojowym, wyposażone w aparaty ODO, pokonały 38 pięter! 836 schody w czasie 10 minut i 52 sekund.

GRATULACJE!

Opublikowano Sport | Dodaj komentarz